NOTARIUSZ

Agnieszka

Czugan

ul. Romana Dmowskiego 6/4
80-243

Gdańsk

tel.:
58 533 46 89, kom. 660 442 806
fax.:
58 533 46 89
www:
agnieszkaczugan.notariusz.pl
Godziny pracy:
 • pn. - pt.: 9.30 - 17.30
 • inne terminy i godziny po wcześniejszym uzgodnieniu

DOKUMENTY

W celu usprawnienia obsługi przedstawiamy wykaz podstawowych dokumentów, niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Kancelarią Notarialną w Gdańśku, gdyż w każdej sprawie notariusz dokonuje ich indywidualnej analizy.

1. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • dane osobowe stawających (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery dowodów osobistych/paszportów, terminy ważności dowodów osobistych/paszportów, numery PESEL, adresy zamieszkania); w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z KRS REGON, NIP, umowa/statut określająca kompetencje organów, uchwała odpowiedniego organu obejmująca zgodę na dokonanie czynności prawnej;
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest:
  • wypis aktu notarialnego,
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • akt poświadczenia dziedziczenia,
 • w przypadku nabycia w drodze spadku lub zasiedzenia, a po 1 stycznia 2007 roku także w drodze umowy darowizny, umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego - zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • wartość rynkowa nieruchomości (cena sprzedaży),
 • numer konta bankowego (w przypadku płatności przelewem),
 • sposób i termin zapłaty,
 • warunki i data wydania nieruchomości.

2. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • dane osobowe stawających (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery dowodów osobistych/paszportów, terminy ważności dowodów osobistych/paszportów, numery PESEL, adresy zamieszkania); w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z KRS REGON, NIP, umowa/statut określająca kompetencje organów, uchwała odpowiedniego organu obejmująca zgodę na dokonanie czynności prawnej,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest:
  • wypis aktu notarialnego,
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • akt poświadczenia dziedziczenia,
 • w przypadku nabycia w drodze spadku lub zasiedzenia, a po 1 stycznia 2007 roku także w drodze umowy darowizny, umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego - zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 • wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
 • numer konta bankowego (w przypadku płatności przelewem),
 • sposób i termin zapłaty,
 • warunki i data wydania lokalu.

3. SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została założona,
 • dane osobowe stawających (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery dowodów osobistych/paszportów, terminy ważności dowodów osobistych/paszportów, numery PESEL, adresy zamieszkania); w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z KRS REGON, NIP, umowa/statut określająca kompetencje organów, uchwała odpowiedniego organu obejmująca zgodę na dokonanie czynności prawnej,
 • zaświadczenie ze Spółdzielni potwierdzające prawo zbywcy do lokalu (w przypadku, gdy na podstawie zaświadczenia ma być założona księga wieczysta dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, także informacja zawarta w zaświadczeniu o numerze księgi wieczystej dla działki i budynku, w którym znajduje się lokal),
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest:
  • przydział,
  • wypis aktu notarialnego,
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • akt poświadczenia dziedziczenia,
 • w przypadku nabycia w drodze spadku, a po 1 stycznia 2007 roku także w drodze umowy darowizny, umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego - zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 • wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
 • numer konta bankowego (w przypadku płatności przelewem),
 • sposób i termin zapłaty,
 • warunki i data wydania lokalu.

4. PEŁNOMOCNICTWO:

 • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer dowodu osobistego/paszportu, termin ważności dowodu osobistego/paszportu, numer PESEL, adres zamieszkania),
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL),

5. TESTAMENT:

 • dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer dowodu osobistego/paszportu, termin ważności dowodu osobistego/paszportu, numer PESEL, adres zamieszkania),
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania).

6. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

 • akt zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 • numer PESEL spadkodawcy,
 • numery ksiąg wieczystych, w których ujawniony jest spadkodawca,
 • akty urodzenia spadkobierców, którzy nie zawierali związków małżeńskich,
 • akty małżeństwa spadkobierców pozostających w związkach małżeńskich, bądź rozwiedzionych.

7. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery dowodów osobistych/paszportów, terminy ważności dowodów osobistych/paszportów, numery PESEL, adresy zamieszkania).

8. PRZYDATNE INFORMACJE:

Z uwagi na fakt, że procedura administracyjna związana z wymeldowaniem osób, które opuściły lokal, a się z niego nie wymeldowały jest dość długotrwała, dla kupującego korzystniejsza jest sytuacja, w której sprzedający wymelduje się z lokalu przed zawarciem umowy sprzedaży i przy akcie notarialnym okaże zaświadczenie właściwego organu administracji terenowej potwierdzające, że w przedmiotowym lokalu nie jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy żadna osoba. Pod względem formalnym wyżej powołane zaświadczenie nie jest jednak konieczne do zawarcia umowy. Jeśli nabywca wyrazi zgodę na późniejsze wymeldowanie sprzedającego, to nie ma przeszkód, aby taki zapis znalazł się w akcie notarialnym.

Podobna sytuacja dotyczy zaświadczenia wydanego przez zarządcę nieruchomości o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych związanych ze stanowiącym przedmiot umowy lokalem - pod względem formalnym takie zaświadczenie nie jest konieczne do zawarcia umowy.

Kancelaria Notarialna Agnieszka Czugan,   Gdańsk ul. Romana Dmowskiego 6/4,   tel.: 58 533 46 89

Opracowanie: RejNET